อาชีพในที่นี้คืออาชีพที่มีทั้งหมด
นายพราน/อัศวิน/จอมเวทย์/บาทหลาง คือ อาชีพในขั้นที่2

ตารางการอัพค่าสเตตัสในแต่ละอาชีพ

อาชีพ ค่าสเตตัสเบื่องต้น ค่าสเตตัสแบบมืออาชีพ
Paladin VIT>INT Solo Paladin VIT>DEX>STR
Normal Paladin VIT>INT>DEX
Magic Paladin INT>VIT>DEX
Normal Guardian VIT>INT>DEX
Magic Guardian INT>VIT>DEX
Normal Berserker STR>VIT>CRT
Magic Berserker INT>VIT>CRT
Gladiator CRT>STR Everything CRT>STR>VIT>DEX
Special Sword VIT>CRT>DEX
Sniper DEX>STR AR Spammer DEX>STR>CRT
Auto Atk (Regular Bow) DEX>AGI>CRT
Auto Atk (Special Bow) AGI>CRT>DEX
Magic Bow DEX>INT>CRT
Assassin INT>DEX (backstab build). AGI>CRT (สำหรับการโจมตีอัตโนมัต) Backstab I CRT>INT>DEX>STR
Backstab II DEX>INT≥CRT
Throwing (Status) CRT>INT>AGI
High Wizard INT>DEX Standard INT>DEX>VIT
SpellBurst INT>DEX>CRT
Raw MATK/EVA/Magic Amp INT>DEX>AGI
Enchanter INT>AGI>DEX Tank/Magic Sword INT>DEX>VIT
Tank/Counter INT>VIT>DEX
DPS Staff INT>AGI>DEX-VIT
DPS Claw/Magic Sword INT>DEX>AGI-STR
Bishop INT>DEX>VIT Nemesis INT>DEX>VIT _ Pure MATK/EVA/Magic Amp INT>DEX>AGI _ Tank (MATK) INT>VIT>AGI-DEX
Monk AGI>CRT Claw AGI>CRT>INT>VIT
Geobraker/Throwing INT>CRT>DEX>STR
Ninja AGI>CRI Nail AGI>CRT>STR
Bow (special) AGI>CRT>DEX
Bow (Normal) DEX>CRT>STR
Magic (DPS) INT>DEX>CRT
Magic (Tank/counter?) INT>DEX>VIT
Samurai VIT>DEX>AGI หรือ VIT>AGI>DEX Regular Sword STR>DEX
Minstrel INT>VIT Dragonewt Spam DEX>CRT>STR
Throwing INT>CRT>STR/DEX
Special Bow AGI>CRT>DEX
Tank VIT>INT>AGI/DEX