เควส สกิวของ นักรบ

สำหรับเควสที่ไม่ใช่เควสเรื่องราว, เลือก "เควส" เมื่อต้องการรับเควสจาก NPC.

ชื่อเควส รับจาก NPC ชื่อ สิ่งที่จะได้รับ คำสั่ง สิ่งที่ต้องการ
Tilia's Death Move Tilia Level 2 Double Attack,
Longblade
Slay: 10 Mimics and 10 Death Chiros. At least level 20
Toughen Up Varuna Level 2 Defense
Regera (S)
Collect: 30 Cubic Fragments
Slay: 10 Gargoyles.
At least level 20
Venia`s Challenge Venia Level 3 Battle Mastery,
5000 Spina
Collect: 5 Cockatrice Wing, 5 Mushroom Spore, and 5 Black Fur.

Mage Skill Quests

For the non-main-story quests, choose the "Quest" option when talking to the required NPC.

ชื่อเควส รับจาก NPC ชื่อ สิ่งที่จะได้รับ คำสั่ง สิ่งที่ต้องการ
The Makings of a Magician Rita Level 3 Mana Mastery Collect: 2 Glowing Dust, 3 Flower Nectar, and 1 Obsidian At least level 20
Maya's Request Maya the Alchemist Level 2 Mana Wave,
Remagic (M) x10
Collect: 5 Spent Evil Eye and 5 Mushroom Cap At least level 20
Magical Power Recovery Kady Level 2 Mana Recovery, True Rod Collect: 10 Snake Skin, 10 Golem Shard
Kill: 5 Argoteus
At least level 20

Knight Skill Quests

ชื่อเควส รับจาก NPC ชื่อ สิ่งที่จะได้รับ คำสั่ง สิ่งที่ต้องการ
Secret of Knight Sherau Level 1 Berserk Slay: 10 Grand Rocker, 10 Crapse, 10 Sotey, and 10 Porge At least level 70
Knightly Revival Neryl Level 2 Relax Collect: 1 Jagged Blade from Burnos.
Slay: 5 Rakelter, 5 Apestle, and 5 Fire Elemental
At least level 100
A Knight Goes On Leyard Level 3 Hard Hit Collect: 50 Tough Skin, 50 Rat Tails.
Slay: 30 Ganoschka, 20 Sandworm, and 10 Mars
At least level 110

Hunter Skill and Item Quests

ชื่อเควส รับจาก NPC ชื่อ สิ่งที่จะได้รับ คำสั่ง สิ่งที่ต้องการ
Not All Arrows are Equal Tiel Fire Arrows, or
Water Arrows, or
Wind Arrows, or
Earth Arrows
Fire Arrows: 6 Fire Beads (Vatendeth) + 10 Hellish Scale (Fire Dragon Blaiard) + 50 Broken Staff (Baum) + 30 Birds Wings (Chilring)
Water Arrows: 6 Water Beads (Argoteus) + 32 Big Blue Fin (Argoteus) + 50 Broken Staff (Baum) + 30 Birds Wings (Chilring)
Wind Arrows: 6 Wind Beads (Chilring) + 5 White Feathers (Harpy) + 50 Broken Staff (Baum) + 30 Birds Wings (Chilring)
Earth Arrows: 6 Earth Beads (Ferzen) + 15 Blue Stone (Ferzen) + 50 Broken Staff (Baum) + 30 Birds Wings (Chilring)
At least level 80
Poisonous Progress Solf Level 3 Venom Attack Collect: 10 Venom (Albrero), 10 Tough Plumage (Albird), and 10 Sharp Needle (Vespa) After quest update, slay: 25 Dazzle and 25 Pulmo At least level 110
Reverse Numbness Sitara Level 1 Impetus Collect: 50 Hardstone (Pierre), 10 Zircon (Ganoschka), and 3 Giant Gem (Gemic) At least level 100
Arrow Deluge Nepherta level 2 Arrow Rain Kill 15 Porge, 10 Sirena and bring 1 Blue Feather At least level 90

Wizard Skill Quests

ชื่อเควส รับจาก NPC ชื่อ สิ่งที่จะได้รับ คำสั่ง สิ่งที่ต้องการ
Stoking Fire Poker Maror Level 3 Fire Lance Collect: 1 Fire Bead (Vatendeth)
Slay: 10 Itzamna and 10 Prox
At least level 80
Ice Stick Tricks Maror Level 3 Ice Spear Collect: 1 Water Bead (Argoteus)
Slay: 10 Miwi and 10 Bijou
At least level 80
Magical Power Recovery Eludo the Alchemist Level 3 Mana Recharge Collect: 1 Dead Bone
Slay: 10 Leopards, 10 Tetro, and 5 Gemic
At least level 100
Thunder Enlightening Nesri Level 1 Thunderbolt Collect: 30 Thick Hide, 30 Broken Engine, 5 Giant Gem, 2 Wind Bead At least level 110

Cleric Skill Quests

ชื่อเควส รับจาก NPC ชื่อ สิ่งที่จะได้รับ คำสั่ง สิ่งที่ต้องการ
Progress of Recovery Eludo the Alchemist (Kleya) Level 2 Kreis Heal Slay: 10 Kijimu, 10 Leopard, 5 Tritail At least level 110
Light in the Darkness Clail (Saterika) Level 1 Holy Light Collect: 50 Strong Bone (Kalchas), 1 Touramaline (Kalchas), 10 Big Ears (Latte), 3 Clear Jelly (Pulmo) At least level 100

High Wizard Skill Quests

ชื่อเควส รับจาก NPC ชื่อ สิ่งที่จะได้รับ คำสั่ง สิ่งที่ต้องการ
Thor's Hammer King Elbano at Elban City Level 1 Thor's Hammer Slay: 30 Level 156+ Goblin, 30 Malfil and Collect 30 Tough Vine, 30 Sturdy Lumber and 1 Light Crystal At least level 160 High Wizard

Minstrel Skill Quests

To acquire more songs you must complete the following quests.

ชื่อเควส รับจาก NPC ชื่อ สิ่งที่จะได้รับ คำสั่ง สิ่งที่ต้องการ
Become a minstrel The Capital City Elban, talk to the Merchant Rulea Song Lore and Humming Fearful Evil Eye x1 (Cyclops, Maze of Enzeits) Coralite x1 (Mars, *Rare Drop*, Lede Salt Lake) Starhunter Petal x1 (Kijimu, Level 14 in Ronfa Mountains) Goddess Tear x1 (Seele Zauga Quest in Saterica) At least Level 100
Song of the Bygone Bard The Capital City Elban, talk to the Merchant Rulea Wisdom Song Pretty Wing x1 (Schmit, Ruins underground in Elban) Pretty Scale x1 (Luine, Karue Reef) Pretty Shell x1 (Mariquita, Labilans Sector: West) Pretty Feather x1 (Picus, Forest of Ein) Minstrel Class
Whispering Waters of the Lake Karue Reef and talk to Neryl Life Song White Feather x1 (Harpy, Dragon Isle) Fuzz (Pallone, Sofya Outskirts) x1 Spirit Silk x1 (Fire Elemental, Rolba Flatlands) Deer Hide x1 (Lichet, Tower of Ice) Minstrel Class
Forgot Quest Name? Speak with NPC at Tea house in Minuala City Dream Song Slay one of each monster in dark castle in Minuala Minstrel Class